Category: Projekt

Ringhals 3

 Ringhals 3

ReferensTill Ringhals och Forsmark har Systemvaruhuset utvecklat två, var för sig, skräddarsydda version av workflow systemet ’’Incidentuppföljning’’. Applikationerna används för att rapportera ärenden som Riskobservationer, ’’Interna erfarenheter’’, arbetsolyckor, arbetssjukdom och brandhändelse etc, samt för beslutsuppföljning.

Då arbetsflödena skiljer sig vitt åt beroende på typ av ärenden så guidar applikationen användare så att rapporteringsprocessen genomförs på korrekt sätt. Med hjälp av det insamlade uppgifterna kan ansvariga analysera och skapa åtgärder för att förebygga framtida olyckor och störningar i verksamheten.

POS

POSReferensSystemvaruhuset har sen 2005 stött Autotank med teknisk projektledning, design, utveckling och test av kortlösningar, kassalösningar och backofficesystem. Detta har skett både i form av resurskonsulter och i helhetsåtaganden.

kfc coupon

kfc coupon

ReferensKuponginlösen skulle införa en betalningslösning enligt EMV standarden och vände sig till Systemvaruhuset. Vi designade utvecklade och testade betalkortslösningen till Kuponginlösens kassa

mattesnille

mattesnille

ReferensMattesnille är resultatet av två högstadielärares engagemang och vilja att höja kvalitén i matematikundervisningen. Bakgrunden till projektet är att svenska elever halkar efter i de internationella jämförelserna (TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8.TIMSS och PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse.Pisa), vilket enligt forskning beror på att trots att svenska elever är duktiga på att räkna, har de svårt med begreppsförståelsen.

Mattesnille ska hjälpa eleverna att förstå matematiken istället för att lära sig att räkna. För att åstadkomma detta kombineras interaktiva övningar med anpassning efter individen. För varje delmoment i matematiken finns ett antal aspekter som eleven behöver förstå för att kunna uppnå målen i läroplanen.

Systemvaruhuset har tagit fram en webbapplikation där eleverna har egna användare, de loggar in och får olika visuella matematiska problem att lösa. Det finns flera nivåer så att eleverna alltid får möta nya utmaningar. För många är det enklare att förstå ett begrepp när man kan se vad som åsyftas, och Mattenille försöker därför i största möjliga mån visualisera de matematiska problemen (såsom på bilden ovan).

waynes

waynes

ReferensSystemvaruhuset har hjälpt Waynes Coffee att utveckla en Webb- och Mobilapplikation för att hjälpa franshisetagarna med systematiska kontroller av kaféets kvalitet, samt förmedla information om hur de kan vidareutveckla Coffee Shopen. Istället för att som tidigare fylla i rapport efter rapport som sedan staplas på hög, förs numera uppgifterna in digitalt.

Förutom att det sparar in tid och arbete, sparar systemet också på miljön!

dogs

dogs

ReferensHur skulle din hund reagera om en mörkklädd främling långsamt närmade sig? Hur mycket skulle den kämpa för att få tag i en godisbit? I hundvärlden finns det ett begrepp som förkortas BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund. Detta är ett slags test, där hunden går igenom sju eller åtta moment, medan en auktoriserad s.k. beskrivare iakttar hundens reaktioner, för att sedan kunna göra en bedömning av bl.a. hur social, lekfull eller aggressiv din hund är samt hur den reagerar i olika situationer.

BPH är Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning, de första testerna gjordes i maj 2012. Systemvaruhuset har hjälpt till med den tekniska lösningen, som resulterade i en mobilapplikation. Beskrivaren behöver inga andra redskap än sin surfplatta, i applikationen införs hundens registreringsnummer, uppgifter om förhållandena den aktuella dagen och därefter koder som för den insatta anger hur hunden reagerat under de olika momenten. Uppgifterna omvandlas till en fil, som skickas till Kennelklubben för registrering i en databas. Enkelt och effektivt för alla inblandade!

Sundbyberg

SundbybergReferensBoendeparkering var ett område kommunen velat digitalisera under lång tid, men det var svårt att hitta bra lösningar. När Systemvaruhuset erbjöd en bra funktion till ett bra pris, fick vi uppdraget. Systemet sparar tid och arbete både för kommunen och för medborgarna, och är idag så integrerat i arbetet att det inte längre är något som de ser som en “separat” applikation. Medborgarna har full kontroll och kan själva ordna med sin boendeparkering hemifrån.

Projektansvarige tyckte om att han som kund kände sig väl omhändertagen och inte bara som en i mängden.

Samarbetet sköttes på ett proffsigt sätt, och systemutvecklarna lade inte ner arbetet förrän det var klart.

Bensinstation

BensinstationReferensSystemvaruhuset har integrerat kunds bensinautomat med EMV kortterminal, iPOS. Programmering, arkitektur, expertstöd och projektledning internt och mot kund och kravställare. Av sekretesskäl kan vi ej namnge denna kund.

Bensinstationen på bilden har inget med uppdraget att göra…

emv terminal

emv terminalReferensSystemvaruhuset har för kunds räkning integrerat kassa med EMV terminal, klar Höst 2006. Först med iPOS men projekt ej utrullat på grund av tredje part ej klar. Programmering, arkitektur, expertstöd och projektledning internt och mot kund och kravställare.Vi har av sekretesskäl inte namngivit denna kund.

WaterAnalysis

WaterAnalysis

Referens

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för presentation av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen.

Applikationen låter användaren söka mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s datavärdskap, Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark. Webbtjänsten är byggd så att det ska vara enkelt att hitta data oavsett var och i vilken under­sök­ning de är utförda inom.

Webbplatsen följer kodstandarder från W3C för XHTML och CSS. Sidorna presenteras med hjälp av Cascading Style Sheets (CSS) version 2.1 och 3.

Kartfunktionen är byggd med OpenLayers och utnyttjar Lantmäteriverkets WMS för kartor. Diagramfunktionerna baseras på Googles Visualization API. Datamodellen är en genomtänkt och flexibel struktur med implementerade databasrestriktioner för dataintegritet. Applikationen förlitar sig på objektorienterade metoder och följer en strikt fördelning av logik för såväl objektmodellen, verksamhetslogik, presentation och web services.

Besök gärna Miljödata MVM.