Category: Webb

mattesnille

mattesnille

ReferensMattesnille är resultatet av två högstadielärares engagemang och vilja att höja kvalitén i matematikundervisningen. Bakgrunden till projektet är att svenska elever halkar efter i de internationella jämförelserna (TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8.TIMSS och PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse.Pisa), vilket enligt forskning beror på att trots att svenska elever är duktiga på att räkna, har de svårt med begreppsförståelsen.

Mattesnille ska hjälpa eleverna att förstå matematiken istället för att lära sig att räkna. För att åstadkomma detta kombineras interaktiva övningar med anpassning efter individen. För varje delmoment i matematiken finns ett antal aspekter som eleven behöver förstå för att kunna uppnå målen i läroplanen.

Systemvaruhuset har tagit fram en webbapplikation där eleverna har egna användare, de loggar in och får olika visuella matematiska problem att lösa. Det finns flera nivåer så att eleverna alltid får möta nya utmaningar. För många är det enklare att förstå ett begrepp när man kan se vad som åsyftas, och Mattenille försöker därför i största möjliga mån visualisera de matematiska problemen (såsom på bilden ovan).

WaterAnalysis

WaterAnalysis

Referens

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för presentation av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen.

Applikationen låter användaren söka mark-, vatten- och miljödata som finns inom två av SLU:s datavärdskap, Sjöar och vattendrag, samt Jordbruksmark. Webbtjänsten är byggd så att det ska vara enkelt att hitta data oavsett var och i vilken under­sök­ning de är utförda inom.

Webbplatsen följer kodstandarder från W3C för XHTML och CSS. Sidorna presenteras med hjälp av Cascading Style Sheets (CSS) version 2.1 och 3.

Kartfunktionen är byggd med OpenLayers och utnyttjar Lantmäteriverkets WMS för kartor. Diagramfunktionerna baseras på Googles Visualization API. Datamodellen är en genomtänkt och flexibel struktur med implementerade databasrestriktioner för dataintegritet. Applikationen förlitar sig på objektorienterade metoder och följer en strikt fördelning av logik för såväl objektmodellen, verksamhetslogik, presentation och web services.

Besök gärna Miljödata MVM.

binoculars

binoculars

Referens

Systemvaruhuset har hjälpt SLU att utveckla ett verksamhetsstöd för registrering och editering av forskningsdata för att effektivisera sin forskningsverksamhet och bättre kunna sprida kunskap om den svenska naturen.

Systemvaruhuset har arbetat i tätsamverkan med kundens kravställare och i enlighet med moderna utvecklingsmetoder som Scrum.

Projektet har resulterat i en windows-applikation byggd i .Net och C# som utnyttjar web-services för att få åtkomst till forskningsdata.