Mattesnille

mattesnille

ReferensMattesnille är resultatet av två högstadielärares engagemang och vilja att höja kvalitén i matematikundervisningen. Bakgrunden till projektet är att svenska elever halkar efter i de internationella jämförelserna ([tooltip title=”TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8.”]TIMSS[/tooltip] och [tooltip title=”PISA är en internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse.”]Pisa[/tooltip]), vilket enligt forskning beror på att trots att svenska elever är duktiga på att räkna, har de svårt med begreppsförståelsen.

Mattesnille ska hjälpa eleverna att förstå matematiken istället för att lära sig att räkna. För att åstadkomma detta kombineras interaktiva övningar med anpassning efter individen. För varje delmoment i matematiken finns ett antal aspekter som eleven behöver förstå för att kunna uppnå målen i läroplanen.

Systemvaruhuset har tagit fram en webbapplikation där eleverna har egna användare, de loggar in och får olika visuella matematiska problem att lösa. Det finns flera nivåer så att eleverna alltid får möta nya utmaningar. För många är det enklare att förstå ett begrepp när man kan se vad som åsyftas, och Mattenille försöker därför i största möjliga mån visualisera de matematiska problemen (såsom på bilden ovan).